Una de les màximes de qualsevol eina o acció de Màrqueting Digital és saber per què s’està utilitzant o aplicant. És a dir, cal marcar un objectiu per saber cap on s’està avançant. El Pla de Màrqueting Digital és la “pauta” que ens marca tot el camí fins arribar-hi.

Un Pla de Màrqueting Digital és un document que recull tots els objectius al quals es vol arribar a nivell de promoció d’una empresa o marca, en línia al objectius generals del negoci. Per aquest motiu, requereix d’una atenta investigació i plantejament correcte.

Fases del Pla de Marqueting Digital

© Freepik.com

Fases d’un Pla de Màrqueting Digital

Comptar amb un Pla de Màrqueting Digital correctament elaborat pot ser crucial per a diferenciar-nos de la nostra competència. Malgrat que ha de contenir molta informació important, la clau de l’èxit està també en aconseguir traçar un pla amb aquelles dades justes i necessàries. És a dir, ha de ser curt però, al mateix temps, precís i contundent amb les estratègies i canals escollits per a impulsar el nostre negoci.

Amb tot, a grans trets, un Pla de Màrqueting Digital està dividit en 5 grans punts, que definim a continuació.

1. Anàlisi de la situació

Com a punt de sortida, començarem realitzant un anàlisi de la situació a diferents nivells:

Anàlisi intern: Quina és la situació de la nostra empresa? Tenim web? Necessitem treballar el SEO? Quins perfils tenim oberts a les Xarxes Socials o quins necessitem crear? Ens cal comptar amb una base de dades per a realitzar campanyes d’E-mail Marketing? Algun altre tipus de publicitat digital?

Anàlisi extern: Com està el mercat? Què sabem del nostre sector? I de la competència? Hem identificat el nostre públic objectiu?

Anàlisi DAFO: Estudi de les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats de la nostra empresa.

Anàlisi DAFO

2. Definició dels objectius

Quan tenim clar on ens trobem tant internament com externa, és el moment de fixar cap a on ens dirigim. És al segon punt del nostre Pla de Màrqueting Digital que definim els objectius (entre 6 i 12 mesos).

Recorda que el Pla de Màrqueting Digital ha de ser una branca del Pla de l’Empresa, és a dir, els objectius que marquen han d’anar en línia als Objectius del negoci per tal de reforçar-los. I no oblidis que, en l’àrea digital, els objectius han de ser SMART: específics, mesurables, abastables, rellevants i marcats en el temps.

Objectius SMART

Al mateix temps, pots marcar la intenció dels objectius: busques reforçar la notorietat de marca (Branding), augmentar les vendes, fidelitzar el client?

3. Estratègies i Tàctiques de Màrqueting Digital

Sabem on som (punt 1) i on anem (punt 2). En el tercer punt del nostre Pla de Màrqueting Digital, definim com serà el camí entre un i l’altre: marquem les estratègies i tàctiques.

Per exemple, si un dels nostres objectiu és Augmentar el trànsit de la pàgina web, traçarem una estratègia que ens permeti Potenciar el trànsit de canals socials i una tàctica per a Publicar continguts que enllacin al web per fer-hi arribar l’usuari.

Així hem de procedir amb tots els objectius.

Estratègies i Tàctiques del Pla de Màrqueting Digital

4. Planificació d’Accions

Amb els tres punts anteriors completats, cal traçar un pla d’acció que especificarà el full de ruta amb tots els detalls: els objectius, mitjans/canals, el qui, el què, l’on, el com, el quan, les KPIs per a mesurar totes les accions i la inversió monetària que ens caldrà per a aplicar-ho dins d’un marc de temps (curt-mig termini).

Si fem això amb tots els elements proposats (objectius, estratègies i tàctiques) finalment tindrem un calendari d’accions i de continguts que haurem de complir per a fer efectiu el nostre Pla.

Calendari Editorial

Exemple d’un calendari editorial.

5. Analítica

I com sabrem que tot allò que hem planificat està funcionant o no? La interpretació de l’analítica ens ho dirà. En el nostre Pla de Màrqueting Digital ha d’haver-hi un apartat on especifiquem els KPIs (indicadors de rendiment) que seguirem per a comprovar que les accions ens acosten als objectius.

Segons els canals que utilitzem, en fixarem unes o altres, però, sempre n’hi haurà un present en tots ells, el ROI, l’indicador que marca el retorn de la inversió.

KPIs Indicadors

Realment, perquè un Pla de Màrqueting Digital estigui complet del tot, hauria d’incloure un apartat amb el pressupost previst per a tots les accions proposades. L’enfocament variarà si el Pla el realitzem dins la mateixa empresa (comptarem la inversió necessària per a cada eina i acció) o si el presentem com a empresa externa (i afegiríem el cost de la mà d’obra). Una vegada aprovat, entraríem en les etapes de Set-up, Llançament gestió. 

Sigui quin sigui el cas i el sector del negoci amb el qual treballem, comptar amb un Pla de Màrqueting Digital resulta vital per aconseguir una presència efectiva en l’àmbit online i que aquesta es tradueixi en resultats i beneficis.

Segueix navegant per 5minuts.com per a descobrir més contingut útil per a traçar les teves estratègies de Màrqueting Digital!


Ian Lanza
Alumne de CFGS de Màrqueting i Publicitat de l’Escola Montserrat